Palliativ Fysioterapi – Lindrende behandling til kræftramte.

 

Palliation betyder at lindre.

 

Det er en behandling, som henvender sig til mennesker med en kræftdiagnose.

Selve behandlingen tager udgangspunkt i den enkeltes behov og situation og bli­ver på den måde til i mødet mellem patient og behandler.

Jeg benytter mig af forskellige tilnærmelser alt efter, hvad der er brug for såle­des, at fokus for behandlingen kan være afspænding, smertelindring, dyb vejrtrækning/af­hjælp­ning af lungeproblemer, bevægelse af led, hjælp til aktiv træning, hvilestil­lin­ger og samtale.

 

Afspænding:

Med blid berøring og og fokuseret nærvær er arbejdet rettet mod at få nerve- og muskelsystemet til at give slip på spændinger.

Det at finde ro i kroppen giver mange en lettelse fra smertefulde spændinger og en pause fra tanker, som er vanskelige at tænke. Det kan således også væ­re en måde at få noget mere overskud på, idet der skabes plads i krop og sind.

 

Vejrtrækning:

Ved at lede vejrtrækningen manuelt, hjælpe med stillingsændringer og  afhjæl­pe eventuelle problemer med dannelse af slim, kan der opnås en friere vejr­træk­ning og dermed en bedre iltning.

En bedring af vejrtrækningen er af afgørende betydning for velbe­fin­dende og spændingstilstande, og ofte skal der så lidt til for at skabe en væ­sent­lig forbedring.

 

Hvilestillinger:

Når der er mange smerter forbundet med sygdommen, eller ens tilstand med­fø­rer lange perioder i sengen, kan det være svært at finde stillinger, som giver kroppen aflastning, og som reducerer spændingstilstande. Det kan derfor være af stor betydning at fokusere på at finde de bedste muligheder for at give krop­pen både hvile og afveksling.

 

Bevægelse:

Bevægelse kan både handle om hjælp til aktiv træning eller passiv bevægelse af kroppens lemmer og led, afhængigt af behov og den enkeltes udgangs­punkt.

Hjælp til træning kan være tilrettelæggelse af et hensigtsmæssigt program,  hjælp til at finde aflastning gennem øvelser og instruktion i skånsomme forflyt­ninger.

Ved passiv bevægelse er det behandleren, som bevæger og mobiliserer smer­te­­ful­de og/ eller stive led som følge af længere tid i sengen. Bevægelse gen­nem lemmer og led kan virke frigørende, forbedrende på cirkulationen og give velvære.

 

Samtale:

I arbejdet med kroppen kommer man mange gange i kontakt med tanker og følelser, som kommer op til overfladen.

Samtaler med kroppen som udgangspunkt kan være en hjælp til at bearbejde en vanskelig livssituation og de reaktioner, man kan have ved at befinde sig i en krise. Det er derfor min indfaldsvinkel, at der bliver skabt en rummelig og støt­tende ramme i behandlingen således, at der er plads til det, der er behov for.